A bíróságon kívüli adósságrendezéssel összefüggő információk

A BÍRÓSÁGON KÍVÜLI ADÓSSÁGRENDEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ INFORMÁCIÓK


A Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV törvény és annak végrehajtására vonatkozó rendeletek alapján az alábbi általános tájékoztatást nyújtja az Adósságrendezéssel érintett ügyfelei, továbbá adóstárs/ak és mellékkötelezettek (amennyiben a 2015.évi CV. tv. előírásai szerinti feltételek bekövetkeztek 2016.09.30-ig) részére.

 

Általános tájékoztató

Az ügyintézés helyszíne/postacím

5231 Fegyvernkek Szent Erzsébet út 138.
telefonszám: 06-56-556-000

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő - Csütörtök: 7:30-16:00
Péntek: 7:30-13:00
 

A bíróságon kívüli adósságrendezéssel összefüggő információk

Az ügyintézés folyamatát a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az alábbiak szerint részletezzük, illetve a részletes szabályokat az alábbi linkre kattintva is eléri:


http://are.mhk.hu/
http://www.magancsodvedelem.hu


Az adósságrendezés kezdeményezésének kötelező tartalmi elemei, a kérelemhez csatolandó iratok, nyilatkozatok tájékoztatója innen tölthető le.

A csődvédelemi eljáráshoz szükséges nyomtatványok és kitöltési útmutató:

Kitöltési útmutató

Kezdeményező űrlap

Pótlapok

 

A Hitelintézet a hiánytalanul kitöltött dokumentációs csomag igazolt átvételétől számított 8 napon belül írásban nyilatkozik, amennyiben főhitelezőnek tekinti magát.


Az adósságrendezés kezdeményezéséhez szükséges formanyomtatványokat és kitöltési útmutatókat 2015.09.01 és 2016.01.01. között nyomtatott formában is rendelkezésre bocsátja a Hitelintézet az ügyfelek részére ügyfélszolgálati irodájában, azt követően pedig kizárólag elektronikusan lesznek letölthetőek a Hitelintézet honlapján a 16/2015. IM rendelet 4. §. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.


Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Hitelintézet főhitelezői minőségében a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás létrejöttével összefüggő koordinációs és adminisztrációs - feladatai ellátásáért az adóstól és az adóstársaktól összesen 30 000 forint postai és távközlési költségátalányra jogosult. A költségátalány határidőben történő megfizetésének elmulasztása esetén az adósságrendezési eljárás sikertelen, az ügy iratait a Családi Csődvédelmi Szolgálatnak (továbbiakban: CsSz) továbbítja a Hitelintézet. 
 

A jogszabály alapján a csődvédelmi bejelentésben érintettek körére vonatkozó határidők

a) az Elszámolási tv. 13. § (1) bekezdése alapján a 2015. április 30. napi elszámolási határidővel érintett fogyasztók esetében 2015. október 31. napja - amennyiben a hitelszerződés, pénzügyi lízingszerződés később kerül felmondásra, akkor az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 nap -,


b) az Elszámolási tv. 13. § (2) bekezdésében említett ügyleteknél a 2015. szeptember 30. napi elszámolási határidővel érintett fogyasztók esetében az elszámolás kézhezvételétől számított 60 nap, - amennyiben később kerül felmondásra a hitelszerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés, akkor az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 nap -,


c) a 2015. évi CV. törvény 104. § (2) bekezdés szerinti esetekben említett személyek esetében a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 60 nap,


d) amennyiben az Elszámolási tv. vagy a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény alapján a pénzügyi intézmény vagy a felügyeleti és fogyasztóvédelmi jogkörében eljáró Felügyelet polgári peres eljárást indított, az eljárásban hozott bírósági határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 nap.
 

A hitelezők bejelentkezésével összefüggő tudnivalók

Az adósságrendezési eljárás befogadásáról a CsSz írásban értesíti adóst, a főhitelezőt, az ismert hitelezőket és - ha a rendelkezésére álló adatok szerint az adós ellen végrehajtási eljárás van elrendelve - a végrehajtást foganatosító hatóságot, illetve bírósági végrehajtót. Ezen tájékoztatás hiányban a hitelező a CsSz honlapján tájékozódhat a megindult adósságrendezési eljárásokkal kapcsolatban. Hitelezői igényét a jogszabályban megjelölt határidő betartása mellett köteles megtenni.

 

Panaszkezelés

Panasza esetén ide (Hirdetmények/Panaszkezelés) kattintva tud útmutatást kapnia panaszkezelési eljárásról.


A főhitelező az adós kötelezettségszegése vagy az eljárás folytatásának akadálya esetén haladéktalanul értesíti a CsSz illetékes területi szervét.

Amennyiben a MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI HITELINTÉZET ZRT. nem minősül főhitelezőnek, úgy a 2015. évi CV. törvény előírásainak megfelelően érvényesíti hitelezői igényét az adósságrendezési eljárás keretében.
 

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban a felek közötti az együttműködés és kapcsolattartás rendjéről szóló szabályzat itt érhető el.

Elszámolási és forintosítási információk

Hírek újdonságok

2017-11-30 15:05:31

Bankszünnap

HIRDETMÉNY

BANKSZÜNNAP TARTÁSÁRÓL

 

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. december 31-én a PILLÉR Takarékszövetkezet (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1.), az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (5052 Újszász,  Erkel Ferenc út 2/a.), a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635  Szegvár, Szabadság tér 1.) és a Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út. 138.) egyesül a 3A Takarékszövetkezettel (5540             Kunszentmárton, Mátyás király u. 1.).

Az öt szövetkezeti hitelintézet ettől a naptól együtt, 3A Takarékszövetkezet név alatt folytatja tevékenységét.  

 

Az érintett takarékszövetkezetek értesítik ügyfeleiket, hogy a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 286. §-ában foglaltak alapján a jogutód 3A Takarékszövetkezet

 

2018. január 2-án (kedden)

 

BANKSZÜNNAPOT TART

 

A meghirdetett bankszünnapon a jogelőd PILLÉR Takarékszövetkezet, Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet, Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet, Fegyvernek és   Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet, valamint a jogutód 3A Takarékszövetkezet           valamennyi egysége zárva tart, ügyfeleket nem fogad!

A bankszünnap a Hpt. 286. § (1) bekezdés c) pontja szerint kiterjed a pénztári szolgálatra (pénztári szünnap), valamint a könyvelésre (könyvelési szünnap.)

 

A bankszünnapon beérkező jóváírások, munkabérek, járandóságok 2018. január 3-án       kerülnek könyvelésre az érintett lakossági és pénzforgalmi számlákon.

A bankszünnappal egyező értéknappal és teljesítési nappal sem papír alapon, sem            elektronikus úton nem tud a jogutód takarékszövetkezet megbízást befogadni és teljesíteni, az ezen a napon esedékes rendszeres megbízások, csoportos beszedések, hiteltörlesztések, betétlekötések a következő banki munkanapon kerülnek teljesítésre.

Az ügyfelek által használt elektronikus csatornák (Electra Internet Bank) 2017.         december 29-én 15 órától 2018. január 3-án 8 óráig nem lesznek elérhetőek.

Bankkártyával történő készpénz felvételre, internetes vásárlásra és POS terminálon keresztül történő vásárlásra a 2017. december 29-i záró egyenlegnek megfelelő összeg erejéig lesznek jogosultak a bankkártyával rendelkező ügyfelek.

 

A bankszünnapot követő első banki munkanap 2018. január 3.

 

Türelmüket és megértésüket köszönjük! Kérdés esetén munkatársaink készséggel állnak   rendelkezésükre.

 

        3A Takarékszövetkezet

                                                                                 jogutód takarékszövetkezet

 

                                                                              PILLÉR Takarékszövetkezet

                                                               Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

                                                                       Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet

                                                             Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

                                                       jogelőd takarékszövetkezetek

2017-08-30 08:04:56

Fiókösszevonás

Tisztelt Ügyfeleink!


A Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet, a 3A TAKARÉK Szövetkezethez történő egyesülési folyamatra tekintettel törökszentmiklósi kirendeltségeinek összevonásáról határozott.

 

 

2017-06-26 14:44:16

Karbantartás

Tisztelt Ügyfeleink!

 

2017.06.28-án (szerda) az informatikai rendszerünk rendkívüli karbantartási munkálatai miatt a fiókjainkban rövidített nyivatartással tudjuk kiszolgálni Önöket.

Ennek értelmében pénzügyeiket a fenti napon 14.00 óráig tudják nálunk elintézni, ami érinti az átutalási megbízások indítását is!

Az esetlegesen okozott problémákért szíves elnézésüket kérjük!

                                                   

                                                             Takarékszövetkezet

2017-04-26 14:03:17

Internetbank

Tisztelt Ügyfeleink, Internet- és homebank felhasználóink!

 

Takarékszövetkezetünk folyamatosan fejleszti banki szolgáltatásait az ügyfeleink teljes körű kiszolgálása érdekében.  Ennek keretében új Internetbank/Homebank szolgáltatást vezetünk be, mely arculati és kezelési változásokat is jelent.  

További részleteket a >>Bővebben hivatkozásra kattintva érhet el.

2016-10-13 08:03:31

csalás

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Felhívjuk a bankkártya birtokosok figyelmét egy aktuális, telefonos csalássorozatra:

Ismeretlen elkövetők egy kitalált, nem valós nyereményjáték sikeres nyerteseként arra kérik az ügyfelet, hogy töltsön fel egy megadott számhoz tartozó telefonkártyára elektronikusan 10 ezer forint körüli összeget. A feltöltés végrehajtása ellenére az ígért nyereményhez a károsultak nem jutnak hozzá!

Kérjük, a hasonló esetek elkerülése érdekében, nyeremény reményében ne töltsenek fel ismeretlen telefonkártyákat!

További részletek a Bővebben linkre kattintva olvashatóak!

2015-12-28 14:08:37

Átutalás

A 2016 január 1-től érvényes változás.

2015-01-22 10:38:04

Nyomtatványminták

Tisztelt Ügyfeleink! 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az MNB 58/2014. (XII.17) rendelet 10.§-ban foglaltak alapján a Hirdetmények/Elszámolási és forintosítási információk cím alatt találhatóak a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó nyomtatvány minták.

2015-03-11 15:42:44

Közzététel

Elszámolási és forintosítási információk

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény szerinti perekről és az elszámolás megküldésének határidejéről

Az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti forint alapú fogyasztói kölcsönszerződéseink vonatkozásában pénzügyi intézményünk és a Magyar Nemzeti Bank a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján polgári peres eljárást nem kezdeményezett.

2015-01-03 08:46:55

Garancia

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014.11.22-én A Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet felvételt nyert a Takarékszövetkezetek Garanciaközösségébe, amelyről az oklevelet 2014.12.10-én vette át!

 

 

Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ